Monday, 28 October 2013

รายงานปฏิบัติการสอน วิชา ชีววิทยา

 ครูผู้สอน นางสาวไพลินรัตน์  กุณสิทธิ์

กำหนดการสอน วิชา ชีววิทยาพื้นฐาน (SC 30103)

ครูผู้สอน  นางสาวไพลินรัตน์  กุณสิทธิ์

กำหนดการสอน วิชาชีววิทยา 4 ( SC30244 )

ครูผู้สอน นางสาว ไพลินรัตน์ กุณสิทธิ์
กำหนดการสอน วิชา ชีววิทยา2 ( SC30242 )
ครูผู้สอน นางสาวไพลินรัตน์ กุณสิทธิ์